Čo všetko potrebujete vedieť predtým ako požiadate o dotáciu? Celoslovenský projekt Zelená domácnostiam umožňuje získať príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Tak ako pri mnohých iných projektoch, aj tu dôležité vyplniť žiadosť o poukážku. V najbližších riadkoch vám to všetko objasníme, čo všetko to obnáša.

Ako získať dotáciu na tepelné čerpadlo? Tepelné čerpadlo dotácia 2023. Žiadosť o dotáciu na tepelné čerpadlá.

Ako získať dotáciu na tepelné čerpadlo

Aký je postup pri riešení dotácií?

O tom, že téma tepelných čerpadiel a dotácií s nimi spojených, nie je pre každého, vieme, a preto sme sa rozhodli vám celý proces krok po kroku vysvetliť.

1. Oboznámte sa s podmienkami a nevahájte nás osloviť

V prvom rade sa uistite, či vaša domácnost v rodinnom alebo bytovom dome je oprávneným užívateľom podporovaných malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.  Informácie nájdete vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a v osobitných podmienkach, ktoré sú zverejnené k jednotlivým kolám podpory.

2. Zistite, ktorý obnoviteľný zdroj energie je pre vás najvhodnejší

Je potrebné overiť si, ktorý obnoviteľný zdroj energie je vhodný pre vašu domácnosť. Pretože každá z nich má svoje plusy a mínusy a vyžaduje špeciálne podmienky na inštaláciu.

3. Vyberte si zariadenie

Pripravíme vám technické návrhy a cenové ponuky a vy si vyberiete riešenie, ktoré spĺňa vaše požiadavky a finančné možnosti. Práve tieto podklady budú slúžiť pre vyplnenie žiadosti o vydanie poukážky v d’alšom kroku.

4. Uzatvoríme zmluvu

Po vybratí toho správneho obnoviteľného zdroja energie pre vás, spoločne uzatvoríme zmluvu. Poukážka na dotáciu platí 3 mesiace od dátumu vydania. Dovtedy vám zariadenie nainštalujeme a vy môžete požiadať o preplatenie poukážky. Tu vám preplatíme najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky.

5. Vyplníte žiadosť o poukážku

Žiadosť o poukážku sa vypĺňa elektronicky. Žiadosť si môžete stiahnuť tu. Presný postup pri vypĺňaní žiadosti nájdete v informačnom systéme. Neodkladajte jeho prečítanie na poslednú chvíľu. Ak by ste mali akékoľvek otázky k vypĺňaniu žiadosti, kontaktujte dostatočne včas konzultačné centrá alebo našich pracovníkov. Po vyplnení formulára žiadosti v informačnom systéme bude na vašu e-mailovú adresu odoslaná verifikačná správa. V nej bude vložený odkaz, prostredníctvom ktorého je možné potvrdiť záujem o poukážku. Potvrdenie záujmu neodkladajte. Až podľa času, kedy ste záujem potvrdili, bude vaša žiadosť automaticky zaradená do poradia. Zoznamy žiadostí sú verejne prístupné. Čakajúce žiadosti je možné do vydania poukážky upravovať po prihlásení sa do informačného systému.

6. Uplatnite si poukážky do 30 dní

Zmluva a poukážka vám bude doručená poštou. Je nutné podpísať obe vyhotovenia zmluvy zástupcom domácnosti. Na vyhotovení zmluvy, ktoré nám odovzdáte a ktoré doručíme SIEA, musí byť podpis zástupcu domácnosti úradne osvedčený. Nezabudnite overiť, kto je oprávnený konať za domácnosť, napríklad v prípade viacerých vlastníkov je potrebné zabezpečiť podpis nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podpisujú zmluvu obaja manželia. Spolu so zmluvou vám budú doručené aj relevantné čestné vyhlásenia o oprávnenosti domácnosti a o splnení kritérií vydania poukážky.

7. Inštalujeme

Inštaláciu podľa vašich požiadaviek zrealizujeme najneskôr do termínu platnosti poukážky. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Lehotu si dohodneme aj zmluvne. Nezabudnite, že v niektorých prípadoch môžu dohodnutý termín ohroziť poveternostné podmienky. A takisto netreba zabúdať, že súčasťou inštalácie sú aj všetky povinné revízie a skúšky. Presvedčte sa, že zariadenie je funkčné a prevádzkyschopné. Budete ho musieť prevádzkovať aspoň dva roky.

8. Odovzdajte nám potrebné dokumenty

Väčšinu administratívy súvisiacej s podporou za vás vybavíme. Odovzdáte nám všetky potrebné dokumenty, no pre každý prípad si vytvorte kópie dokumentov aj pre svoju potrebu. Nám odovzdávate zmluvu o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia vrátane poukážky a relevantné čestné vyhlásenia o oprávnenosti domácnosti a o splnení kritérií na vydanie poukážky a ostatné povinné prílohy. Na exemplári zmluvy, ktorú nám odovzdáte spolu s poukážkou, musí byť úradne osvedčený podpis zástupcu (zástupcov) domácnosti. Na doklade o inštalácii a uvedení zariadenia do prevádzky musí byť pripojený aj podpis domácnosti. Povinné náležitosti dokladu o inštalácii a faktúry sú uvedené  v príslušných usmerneniach pre zhotoviteľov.

9. Požiadame o preplatenie poukážky

My požiadame o preplatenie poukážky do 3 mesiacov od dátumu vydania uvedeného na poukážke. Súčasťou, okrem všetkých povinných príloh, sú podľa nich aj fotografie z inštalácie zariadenia, ktoré my zabezpečíme.

10. Na rad prichádza SIEA

SIEA určí obsah a rozsah faktúry, ktorú po ukončení inštalácie vystavíme domácnosti,  v samostatnom usmernení. Aby bola poukážka preplatená, inštalácia musí byť vykonaná minimálne v rozsahu uvedenom na poukážke. Zariadenie uvedené na poukážke nie je možné zmeniť, nainštalovaný musí byť aspoň taký počet zariadení, ako je uvedený na poukážke. SIEA preplatí poukážku zhotoviteľovi v prípade:

  • ak je žiadosť o preplatenie poukážky úplná
  • ak je suma na poukážke nižšia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA celú sumu uvedenú na poukážke
  • ak je suma na poukážke vyššia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA 50 % celkových oprávnených výdavkov zaokrúhlených na celé číslo smerom nadol