TEPLOZIMA
Za posledných 30 dní sme namontovali 348 klimatizácií
Za posledných 30 dní sme namontovali 348 klimatizácií
0905 100 60624h
cart Created with Fabric.js 1.7.22

Všeobecné obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Kontaktné údaje poskytovateľa:

ACEA s.r.o. 

Hany Meličkovej 2991/24
Bratislava 841 05
Slovenská republika

IČO: 46969055
DIČ:  2023732744
IČ DPH:  SK2023732744

(ďalej len  “predávajúci”)

Sme platcami DPH

Elektronické kontakty

info@teplozima.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

Tatrabanka: 2942041235/1100
IBAN : SK98 1100 0000 0029 4204 1235
S.W.I.F.T.: TATRSKBX

Kontaktné údaje

Telefón: +421 905 554 553
E-mail:  info@teplozima.sk

 

 

Článok I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy a povinnosti medzi spoločnosťou ACEA s.r.o. so sídlom Hany Meličkovej 2991/24, 841 05 Bratislava, IČO: 46 969 055, DIČ: 2023732744, IČ DPH: SK2023732744, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 87960/B a kupujúcim, ako fyzickou osobou, ktorá nakupuje tovar a pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (1. časť týchto VOP), alebo ktorá si objednáva dielo pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy o dielo nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (2. časť týchto VOP).

 

Článok II. Definície základných pojmov

 1. Predávajúcim resp. zhotoviteľom sa rozumie obchodná spoločnosť ACEA s.r.o. so sídlom Hany Meličkovej 2991/24, 841 05 Bratislava, IČO: 46 969 055, DIČ: 2023732744, IČ DPH: SK2023732744, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 87960/B.
 2. Kupujúcim objednávateľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo objednáva dielo a pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. V prípade, ak kupujúci v objednávkovom formulári uvedie názov spoločnosti, IČO, DIČ alebo IČ DPH nebude považovaný za kupujúceho v zmysle týchto VOP a jeho objednávka bude spracovaná podľa Obchodných podmienok pre podnikateľov. (dať odkaz na VOP pre veľkoobchod)
 3. Sídlom predávajúceho sa rozumie Hany Meličkovej 2991/24, 841 05 Bratislava.
 4. Showroomom predávajúceho sa rozumie showroom na adrese Sabinovská 14, 821 02 Bratislava.
 5. E-mailovou adresou predávajúceho sa rozumie info@teplozima.sk.
 6. Telefónnym číslom predávajúceho sa rozumie +421 905 554 553.
 7. Účtom predávajúceho sa rozumie bankový účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK3609000000005040512011, SWIFT: GIBASKBX.
 8. E-shopom sa rozumie internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na internetovej doméne www.teplozima.sk.
 9. Zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím e-shopu, elektronickej pošty, telefónu a pod.
 10. Kúpnou zmluvou sa rozumie výlučne zmluva uzatvorená podľa 1. časti týchto VOP.
 11. Zmluvou o dielo sa rozumie výlučne zmluva uzatvorená podľa 2. časti týchto VOP.
 12. Tovarom sa rozumie tovar, ktorý je dostupný v e-shope v čase zadania objednávky a ktorý môže byť predmetom objednávky kupujúceho.
 13. Dielom sa rozumie sa rozumie výsledok činnosti zhotoviteľa vykonanej na základe zmluvy o dielo, ktorá spočíva v zhotovení a dodaní diela špecifikovaného v zmluve o dielo.
 14. Objednávkou sa rozumie úkon kupujúceho, ktorý prostredníctvom e-shopu, elektronickej pošty alebo telefonickým hovorom vyjadruje svoju vôľu uzavrieť s predávajúcim zmluvu.

 

 1. Časť VOP – Kúpna zmluva
 1. Táto časť VOP upravuje právne vzťahy a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe tovaru.

Článok III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci si objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom e-shopu podľa pokynov uvedených v e-shope, prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky v zmysle pokynov predávajúceho.
 2. Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh kúpnej zmluvy a sú záväzné.
 3. Popis konkrétneho tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené v e-shope.
 4. Nákup tovaru nie je podmienený registráciou. Kupujúci je pri nákupe tovaru povinný vyplniť, resp. poskytnúť údaje, ktoré od neho e-shop, resp. predávajúci vyžaduje.
 5. Po zakliknutí kolónky „Objednať v eshope“ pri konkrétnom tovare sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka kupujúceho. Nákupný košík kupujúceho je kupujúcemu kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícií na nahliadnutie.
 6. Kupujúci môže využiť v e-shope aj možnosť „MÁM ZÁUJEM, ZAVOLAJTE MI“, pričom v tomto prípade po zadaní telefónneho čísla bude kupujúci kontaktovaný zo strany predávajúceho za účelom vytvorenia objednávky.
 7. V náhľade nákupného košíka môže kupujúci uplatniť zľavový kupón, ak ním disponuje, a následne pristúpi k vyplneniu údajov potrebných k objednávke a zvolí spôsob dopravy tovaru a spôsob platby podľa možnosti, ktoré predávajúci ponúka.
 8. K cenám za tovar, DPH a pod. sa pripočítava aj cena za dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak predávajúci umožňuje viacero spôsobov dopravy.
 9. Pred dokončením objednávky je kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím kolónky „Prečítal/a som si Všeobecné obchodné podmienky a súhlasím s nimi“.
 10. Objednávku kupujúci dokončí zakliknutím kolónky „objednávka s povinnosťou platby“.
 11. Odoslaním objednávky zakliknutím kolónky „objednávka s povinnosťou platby“ kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a bol predávajúcim informovaný o vlastnostiach tovaru a predajnej cene, ktorú je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť.
 12. Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho zadanú v objednávke, súčasťou potvrdenia objednávky je aktuálne znenie VOP.
 13. Doručením potvrdenia objednávky kupujúcemu, vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim kúpna zmluva, ktorá je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 14. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh zmluvy a zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 15. Zmluvu možno meniť len na základe dohody zmluvných strán.
 16. V prípade akýchkoľvek problémov s objednávkou môže kupujúci kontaktovať predávajúceho prostredníctvom kontaktov uvedených v e-shope.
 17. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, dokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo e-mail predávajúceho uvedený v týchto VOP. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknuté právo kupujúceho po prijatí objednávky právo odstúpiť od zmluvy.
 18. V prípade, ak došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v e-shope, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto VOP. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho.

 

Článok IV. Cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť cenu platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu.
 2. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou tovaru vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.
 3. Všetky ceny tovarov a všetky ostatné poplatky v objednávke aj e-shope sú uvedené vrátane DPH. Kúpnu cenu za objednaný tovar môže kupujúci uhradiť:
 4. pri osobnom odbere v hotovosti alebo platbou prevodom na účet predávajúceho na základe faktúry vystavenej predávajúcim,
 5. pri doprave kuriérom platbou prevodom na účet predávajúceho na základe faktúry vystavenej predávajúcim.
 6. Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje žiaden poplatok.
 7. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu spôsobom ktorý si zvolí v objednávke, avšak najneskôr pri prevzatí tovaru.
 8. Cenové akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
 9. Úhradou sa rozumie moment zaplatenia celej ceny predávajúcemu.
 10. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar na adresu, ktorú kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v objednávke, pokiaľ v objednávke nezvolil spôsob osobného odberu, resp. možnosť dopravy s montážou.

 

Článok V. Dodacie podmienky

 1. Dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare v e-shope.
 2. Predávajúci za zaväzuje objednaný tovar expedovať do dvoch (2) pracovných dní po potvrdení objednávky v prípade zvolenej dopravy kuriérom. V prípade osobného odberu v prevádzkarni predávajúceho je predávajúci povinný tovar odovzdať kupujúcemu v lehote uvedenej v objednávke, inak v lehote ……………….. dní po doručení e-mailu kupujúcemu o možnosti osobného prevzatia objednaného tovaru.
 3. Ak sa predávajúci a kupujúci v zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať kupujúcemu bezodkladne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať tovar v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho písomne vyzve, aby tovar dodal v ním poskytnutej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote uvedenej v písomnej výzve kupujúceho, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 4. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, predávajúci o tom informuje kupujúceho a navrhne mu možnosť dodania časti tovarov.
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto uvedené v objednávke, do ktorého je tovar objednaný.
 6. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, resp. v iný dohodnutý termín, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať od kupujúceho náhradu za vzniknuté náklady na objednanie a dodávku nezaplateného tovaru.
 7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k  tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny. Do úplného zaplatenia celej kúpnej ceny tovaru nesmie kupujúci tovar previesť na tretiu osobu, spotrebovať, poškodiť ani zaťažiť právom tretej osoby.
 8. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.
 9. Kupujúci je  povinný  skontrolovať  zásielku,  teda  tovar,  ako  aj  jeho  obal,  ihneď  po doručení.  V prípade,  že  kupujúci  zistí,  že  tovar  alebo  obal  tovaru  je  mechanicky poškodený,  predávajúci odporúča túto  skutočnosť  oznámiť  dopravcovi  a za  jeho  prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je vhodné, aby kupujúci vyhotovil  záznam  o rozsahu  a povahe  poškodenia  tovaru,  ktorého  správnosť  potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru, dodať kupujúcemu nový tovar.
 10. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim momentom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru.

 

Článok VI. Práva a povinnosti

 1. Predávajúci je povinný tovar, ktorý je predmetom zmluvy kupujúcemu dodať a previesť na neho vlastnícke právo.
 2. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu.

 

Článok VII. Zodpovednosť za vady

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru počas záručnej doby.
 2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tvaru kupujúcim.
 3. V prípade, ak nie je zásielka s tovarom úplná, kupujúci je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu po prevzatí zásielky.
 4. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia tovaru nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 5. Ak kupujúci zistí, že tovar má vady, ktoré neboli zjavné pri prebratí zásielky, prípadne zásielka neobsahuje všetok kupujúcim objednaný a zaplatený tovar, predávajúci odporúča kupujúcemu túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť na kontaktnú e-mailovú adresu predávajúceho. V prípade, ak vada tovaru (najmä krehkého) spočíva v jeho poškodení, predávajúci odporúča kupujúcemu spolu s reklamáciou zašlať predávajúcemu dokumentáciu osvedčujúcu jeho tvrdenia uvedené v reklamácii – fotodokumentáciu, prípadne videozáznam poškodeného tovaru.
 6. Ak má reklamovaný tovar vadu, má kupujúci nasledovné práva:
  1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 7. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy). Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 8. ak sa opätovne vyskytla tá istá vada po oprave alebo väčší počet vád súčasne, má kupujúci počas záručnej doby tiež právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. Opätovný výskyt vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách (v záujme urýchleného vybavenia reklamácie odporúčame, aby kupujúci – objednávateľ mal písomné potvrdenie zo servisu o treťom výskyte tej istej vady). Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
 9. doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.
 10. Kupujúci potvrdzuje, že bol zo strany predávajúceho riadne poučený o svojich právach ktoré mu vyplývajú z ustanovení 622 a § 623 Občianskeho zákonníka.

 

 1. Časť VOP – Zmluva o dielo
 1. Táto časť VOP upravuje právne vzťahy a povinnosti medzi zhotoviteľom a objednávateľom, pri vykonaní diela uvedeného v zmluve o dielo.

Článok VIII. Uzatvorenie zmluvy o dielo

 1. Objednávateľ si na základe ponuky zhotoviteľa v e-shope podľa pokynov uvedených v e-shope, prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky v zmysle pokynov predávajúceho má možnosť zvoliť spolu s  tovarom aj možnosť montáže a uvedenia tovaru do prevádzky.
 2. Objednávateľ si túto možnosť môže pri kúpe tovaru objednať zvolením spôsobu dopravy – „Doprava zariadenia v deň montáže“.
 3. Po objednaní tovaru so zvolením spôsobom dopravy – „Doprava zariadenia v deň montáže“, prejavuje objednávateľ záujem uzatvoriť zmluvu o dielo so zhotoviteľom, predmetom ktorej je dodanie a montáž zariadenia.
 4. V prípade objednania opravy, servisu alebo úpravy diela prejavuje objednávateľ vôlu uzatvoriť zmluvu o dielo, predmetom ktorej je oprava, úprava alebo údržba (servis) veci.
 5. Objednávka odoslaná objednávateľom sa považuje za návrh na uzatvorenie zmluvy o dielo na zhotovenie diela objednaného objednávateľom.
 6. Zhotoviteľ bezodkladne po doručení objednávky tuto potvrdí, pričom k samotnému uzatvoreniu zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom dôjde až okamihom odsúhlasenia celkovej ceny diela, ktorá predstavuje, cenu tovaru, cenu práce, cenu použitého materiálu a pod.
 7. Za účelom stanovenia presnej ceny diela sa zhotoviteľ s objednávateľ dohodnú na termíne osobnej obhliadky miesta dodania diela, ak to bude potrebné.
 8. Po uskutočnení obhliadky miesta vykonania a dodania diela (ak bola potrebná), najneskôr do dvoch (2) pracovných dní zašle zhotoviteľ objednávateľovi prostredníctvom e-mailu celkovú výslednú cenu diela a navrhne objednávateľovi možné termíny vykonania a dodania diela. Cena samotného zariadenia zverejnená na e-shope v čase doručenia objednávky kupujúcim sa nemôže zvýšiť.
 9. Zmluva medzi zhotoviteľom a objednávateľom vzniká okamihom akceptácie cenovej ponuky zo strany objednávateľa. Objednávateľ akceptovanie cenovej ponuky vykoná odpoveďou na e-mail zhotoviteľa s doručenou cenovou ponukou, z ktorej bude vyplývať zrejmý súhlas objednávateľa s cenovou ponukou.
 10. Zhotoviteľ poučuje objednávateľa a objednávateľ berie na vedomie, že dodaním diela stráca právo odstúpiť od zmluvy v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok IX. Miesto a čas zhotovenia diela, dodacie podmienky

 1. Zhotoviteľ dielo dodá v mieste a čase dohodnutom v zmluve o dielo, v stave a v špecifikácii alebo s vlastnosťami dohodnutými v zmluve o dielo. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi riadne a včas dohodnutú cenu diela. O odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný montážny denník podpísaný oprávnenými zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa.
 2. Montážny denník musí obsahovať aspoň:
 3. číslo zmluvy o dielo/objednávky,
 4. meno a priezvisko, trvalé bydlisko a dátum narodenia objednávateľa
 5. špecifikáciu diela,
 6. preberajúcu osobu (meno a priezvisko),
 7. miesto dodania diela,
 8. dátum prevzatia diela,
 9. záručný list.
 10. Čas dodania diela môže byť stanovený presným dátumom, prípadne lehotou, ktorá začína plynúť odo dňa uzatvorenia zmluvy o dielo. Pokiaľ je čas dodania stanovený lehotou, je zhotoviteľ oprávnený dodať dielo kedykoľvek počas celej tejto lehoty.
 11. Omeškanie zhotoviteľa s dodaním diela v termíne stanovenom zmluvou o dielo, nie je porušením zmluvy o dielo, ak k omeškaniu dôjde z dôvodov vyššej moci alebo v dôsledku omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti. Čas dodania diela sa primerane predlžuje o čas trvania dôvodov vyššej moci a omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti. Zhotoviteľ je, pokiaľ to bude možné, povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi spolu s oznámením aspoň približného možného času dodania diela. Pokiaľ sa v dôsledku vyššej moci stane plnenie zhotoviteľa nemožným, jeho povinnosť dodať dielo objednávateľovi zaniká. V prípade, že sa plnenie zhotoviteľa v dôsledku vyššej moci stane splniteľným len pri neprimerane zvýšených nákladoch, môže zhotoviteľ od zmluvy o dielo odstúpiť.
 12. V prípade, ak bude zhotoviteľ z dôvodu prekážky na jeho strane v omeškaní s dodaním diela, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy o dielo, po tom čo zhotoviteľa na dodanie diela písomne vyzval s uvedením primeranej dodatočnej lehoty.
 13. V prípade, že objednávateľ poruší svoju povinnosť prevziať riadne a včas vykonané dielo, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,025% z ceny diela za každý deň omeškania s prevzatím diela.
 14. Dielo je dodané jeho riadnym vykonaním.
 15. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú pre vykonanie diela, a to najmä sprístupniť miesto vykonania diela a poskytnúť zhotoviteľovi všetky potrebné doklady a vysvetlenia. V prípade, ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na vykonanie diela ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu zhotoviteľom, je zhotoviteľ oprávnený:
 16. odstúpiť od zmluvy o dielo, alebo
 17. nepokračovať vo vykonávaní diela, kým mu nebude doručené oznámenie objednávateľa o tom, že miesto vykonania/dodania diela je pripravené na vykonanie diela.
 18. V prípade, ak zhotoviteľ odstúpi od zmluvy o dielo podľa bodu 8. písm. a) tohto článku VOP, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu zodpovedajúcu časti ceny diela vykonaného do odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy. Právo zhotoviteľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
 19. V prípade, ak bude zhotoviteľ postupovať podľa bodu 8. písm. b) tohto článku VOP, je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi všetky náklady a škodu, ktoré mu v súvislosti s prerušením realizácie diela vzniknú.
 20. Pokiaľ je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela, a to aj napriek písomnej výzve objednávateľa a uplynutí primeranej lehoty na dodanie, má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť.
 21. Objednávateľ je povinný riadne prevziať dielo bezodkladne potom, ako zhotoviteľ splní povinnosť vykonať dielo.
 22. Ak nie je v zmluve o dielo dohodnuté inak, prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa okamihom, kedy zhotoviteľ splní povinnosť dielo vykonať, a to bez ohľadu na to, či objednávateľ dielo skutočne prevzal (alebo zabezpečil jeho prevzatie treťou stranou). Škoda na diele, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na diele na objednávateľa, nemá vplyv na povinnosť objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela.
 23. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k  dielu až úplným zaplatením celej diela. Do úplného zaplatenia celej ceny diela nesmie kupujúci dielo ani neho časť previesť na tretiu osobu, spotrebovať, poškodiť ani zaťažiť právom tretej osoby.

Článok X. Cena diela

 1. Cena diela je určená dohodou zmluvných strán v zmluve o dielo a nasledujúcimi ustanoveniami tohto článku VOP.
 2. Zničenie a poškodenie diela v čase, keď nebezpečenstvo škody na diele prešlo na objednávateľa nemá vplyv na povinnosť riadne a včas zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela.
 3. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu diela alebo jej príslušnú časť v hotovosti k rukám zhotoviteľa, o čom mu zhotoviteľ vydá písomné potvrdenie, alebo bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa, a to najneskôr bezprostredne po vykonaní diela.
 4. V prípade bezhotovostnej platby prevodom na bankový účet je objednávateľ povinný zaplatiť cenu diela s uvedením variabilného symbolu platby, ktorým je číslo faktúry vystavenej zhotoviteľom. Zároveň v takom prípade platí, že záväzok objednávateľa uhradiť cenu diela je splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet zhotoviteľa uvedený pri označení zhotoviteľa v zmluve o dielo.
 5. Ak nie je v zmluve o dielo dohodnuté inak, zhotoviteľ nežiada od objednávateľa zálohu na cenu diela. V opačnom prípade, ak zhotoviteľ neobdrží od objednávateľa dohodnutú zálohu na cenu diela riadne a včas, je oprávnený od zmluvy o dielo odstúpiť. Do doby zaplatenia zálohy nie je zhotoviteľ povinný začať plniť svoje záväzky podľa zmluvy o dielo a lehota zhotovenia diela sa predĺži o dobu omeškania objednávateľa so zaplatením zálohy.
 6. V prípade, ak má byť cena diela zaplatená v splátkach, nezaplatením čo i len jednej splátky riadne a včas stráca objednávateľ výhodu splátok a cena diela sa stane splatnou v celom rozsahu.
 7. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr pri prevzatí diela všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie diela a ďalšie doklady predpísané platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, montážny list, daňový doklad), a to v písomnej alebo elektronickej forme.
 8. Objednávateľ nie je oprávnený zadržať akúkoľvek časť ceny diela z dôvodu akýchkoľvek svojich pohľadávok voči zhotoviteľovi, ani jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky (či už pohľadávky vyplývajúce alebo priamo súvisiace so zmluvou o dielo alebo vzniknuté z iného právneho dôvodu) voči akýmkoľvek pohľadávkam zhotoviteľa.

Článok XI. Práva a povinnosti

 1. Zhotoviteľ je povinný dielo, ktoré si objednávateľ objednal, vykonať riadne a v dohodnutom čase.
 2. Objednávateľ je povinný objednané dielo prevziať a riadne a včas zaplatiť cenu diela.

Článok XII. Zodpovednosť za vady

 1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo pri prevzatí objednávateľom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v záručnej dobe. Rovnako zodpovedá za to, že dielo má vlastnosti, ktoré boli dohodnuté v zmluve o dielo.
 2. Objednávateľ je povinný dielo ihneď po dodaní diela, dôkladne prezrieť a zistiť, či nemá vady, či bolo dodané so všetkým príslušenstvom a príslušnými dokladmi. Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť/reklamovať u zhotoviteľa v záručnej dobe; inak zaniknú. Čas od reklamácie až po vykonanie opravy sa do záručnej doby nepočíta.
 3. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela. Ak objednávateľ prevzal dielo až po dni, do ktorého mal povinnosť ho podľa zmluvy o dielo prevziať, plynie záručná doba už odo dňa, keď mal túto povinnosť.
 4. Ak má dielo vadu, má objednávateľ právo na bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť najneskôr v dohodnutej lehote. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla podľa objednávky riadne užívať ako vec bez vady, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy. To isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu veci podľa objednávky, má objednávateľ právo na primeranú zľavu. V prípade vady vykonanej opravy alebo úpravy veci, ak túto nemožno odstrániť alebo ak ju zhotoviteľ neodstráni v dohodnutej lehote alebo ak sa vada vyskytne znovu, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy alebo na primerané zníženie ceny opravy alebo úpravy.
 5. Objednávateľ potvrdzuje, že bol zo strany zhotoviteľa riadne poučený o svojich právach ktoré mu vyplývajú z ustanovení 499 a nasl., § 645 a § 646, ak ide o dodanie a montáž zariadenia alebo inej veci a ustanovenia §653 a § 654 Občianskeho zákonníka, ak ide o úpravu, údržbu alebo opravu veci.

Spoločné ustanovenia VOP

Článok XIII. Záruka a reklamačný poriadok

 1. Záručné podmienky na tovar a dielo sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) a zákonom č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
 2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 3. Záručná doba je:
  1. dvadsaťštyri (24) mesiacov, ak ide o nákup tovaru, dodanie a montáž zariadenia alebo inej veci, pokiaľ nie je v záručnom liste uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, resp. dňom dodania diela objednávateľovi
  2. 3 (tri) mesiace, ak ide o opravu, údržbu alebo úpravu veci.
 4. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia tovaru, resp. diela, ktoré:
  1. vznikli nesprávnou manipuláciou alebo nesprávnym používaním;
  2. vznikli neodbornou inštaláciou alebo manipuláciou;
  3. vznikli mechanickým poškodením;
  4. vznikli neodborným zásahom do diela;
  5. vznikli neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami alebo náhodou skazou alebo náhodným zhoršením;
  6. neboli riadne reklamované v záručnej dobe;
  7. sú zjavné vady, ktoré kupujúci (objednávateľ) mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru, resp. pri dodaní diela a ktoré bezodkladne neoznámil zástupcovi predávajúcemu (zhotoviteľa) alebo
  8. vznikli poškodením vodou alebo ohňom alebo v dôsledku okolností vyššej moci;
  9. ak ide opotrebenie tovaru alebo diela spôsobené jeho obvyklým užívaním;
  10. pri použitom tovare na vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú dielo malo pri jeho prevzatí.
 5. Pre uplatnenie záruky je nevyhnutne potrebný záručný list, ak bol vydaný.
 6. Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu potom, ako kupujúci (objednávateľ) vadu zistil alebo mohol zistiť. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presné označenie vady a požadovaný nárok zo zodpovednosti za vady tovaru, resp. diela. Kupujúci je povinný pri reklamácii predložiť predávajúcemu tovar za účelom posúdenia vady spolu s dokladmi k tovaru a dokladom o kúpe. V prípade reklamácie diela podľa zmluvy o dielo je objednávateľ povinný zhotoviteľovi umožniť, aby sa presvedčil o existencii reklamovaných vád a zistil ich rozsah a príčiny vzniku.
 7. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu tovaru alebo diela, podať sťažnosť alebo iný podnet:
 8. osobne na adrese predávajúceho (Sabinovská 14, 821 02 Bratislava),
 9. elektronickým podaním na e-mailovú adresu predávajúceho,
 10. písomným podaním zaslaným doporučene na adresu sídla predávajúceho.
 11. Zhotoviteľ vydá pri uplatnení reklamácie objednávateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie, alebo takéto potvrdenie doručí objednávateľovi bez zbytočného odkladu po uplatnení reklamácie prostredníctvom e-mailu.
 12. Poverený pracovník predávajúceho (zhotoviteľa) určí spôsob vybavenia reklamácie na základe rozhodnutia ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci (objednávateľ) právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 13. Ak kupujúci (objednávateľ) reklamáciu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy tovaru, resp. dodania diela, môže predávajúci (zhotoviteľ) vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho (objednávateľa) vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci (zhotoviteľ) je povinný poskytnúť kupujúcemu (objednávateľovi) kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 14. Ak kupujúci (objednávateľ) reklamáciu diela uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy, resp. dodania diela, a zhotoviteľ ju zamietol, je poverený pracovník predávajúceho (zhotoviteľa), ktorý reklamáciu vybavil, povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, koho môže kupujúci (objednávateľ) požiadať o odborné posúdenie tovaru, resp. diela. Náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci (zhotoviteľ) bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci (objednávateľ) odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho (zhotoviteľa) za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci (zhotoviteľ) je povinný kupujúcemu (objednávateľovi) uhradiť do 14 dní odo dňa opätovného uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 15. Zhotoviteľ je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  1. v prípade zmluvy o dielo:
   • dodaním chýbajúcich dokumentov k dielu,
   • bezplatným odstránením vád diela,
   • poskytnutím primeranej zľavy z ceny diela
   • odôvodneným zamietnutím reklamácie;
  2. v prípade kúpnej zmluvy:
   • bezplatným odstránením vád tovaru,
   • výmenou tovaru,
   • poskytnutím primeranej zľavy z ceny tovaru,
   • odôvodneným zamietnutím reklamácie.
  3. Reklamáciu je možné kladne vybaviť v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:
   1. tovar, resp. dielo dodal kupujúcemu (objednávateľovi) predávajúci (zhotoviteľ); za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci (objednávateľ) doklad o zaplatení ceny tovaru, resp. diela,
   2. vada sa vyskytla v záručnej dobe,
   3. kupujúci (objednávateľ) vadu oznámil predávajúcemu (zhotoviteľovi) v záručnej dobe,
   4. za vadu zodpovedá predávajúci (zhotoviteľ).
  4. Ak nebude ktorákoľvek z podmienok uvedených v bode 12 riadne splnená, nebude reklamácia uznaná ako oprávnená.

 

Článok XV. Alternatívne riešenie sporov

 

 1. Pokiaľ objednávateľ – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým zhotoviteľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že zhotoviteľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na zhotoviteľa so žiadosťou o nápravu. Ak zhotoviteľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so zhotoviteľom je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 3. Objednávatelia – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online („platforma“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Objednávateľ – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Objednávateľ – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Objednávateľ – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Článok XV. Poučenie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo

 1. Kupujúci, resp. objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, resp. uzatvorenia zmluvy o dielo, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu posledný deň lehoty.
 2. Kupujúci (objednávateľ) môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru alebo diela, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
 4. Zhotoviteľ poučuje objednávateľa a objednávateľ berie na vedomie, že v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov , objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy o dielo, ak zhotoviteľ začal s vykonávaním diela s výslovným súhlasom objednávateľa a objednávateľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom vykonaní diela, a ak došlo k úplnému vykonaniu diela.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci (objednávateľ) povinný tovar vrátiť osobne predávajúcemu (zhotoviteľovi) na adresu showroomu (Sabinovská 14, 821 02 Bratislava) uvedenú v týchto VOP, tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť čistý, v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci (objednávateľ) odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci (objednávateľ) súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.
 6. Kupujúci (objednávateľ) svoje právo odstúpiť od zmluvy tohto článku týchto VOP uplatňuje nasledovne:
 7. písomne na adrese sídla predávajúceho (zhotoviteľa) uvedenú v týchto VOP,
 8. prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese uvedenú v týchto VOP,
 9. osobne na adrese showroomu predávajúceho uvedenú v týchto VOP,
 10. Kupujúci (objednávateľ) je na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku týchto VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP.
 11. Odstúpenie od zmluvy o dielo sa nedotýka práv a povinnosti, ktoré vznikli v dôsledku porušenia zmluvy o dielo, a to najmä nároku na náhradu škody, nároku na zmluvné pokuty, úroky z omeškania a iné sankcie, a tiež všetkých ďalších ustanovení zmluvy o dielo a VOP, z ktorých je vzhľadom na ich povahu zrejmé, že majú trvať aj po zániku zmluvy o dielo.
 12. Kupujúci (objednávateľ) je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho (zhotoviteľa) alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Kupujúci (objednávateľ) je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa odstúpenia.
 13. V prípade, ak kupujúci (objednávateľ) odstúpi od zmluvy, vráti mu predávajúci (zhotoviteľ) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy mu bolo odstúpenie doručené, všetky platby, ktoré od objednávateľa obdržal, vrátane iných prípadných nákladov a poplatkov. Na vrátenie platieb sa použije rovnaký platobný prostriedok, ktorým objednávateľ cenu za dielo uhradil, ak objednávateľ nepožiada o iný spôsob úhrady, s ktorým zhotoviteľ súhlasí. V žiadnom prípade však týmto nesmú objednávateľovi vzniknúť ďalšie náklady.
 14. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 15. Kupujúci (objednávateľ) nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
 16. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 17. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 18. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 19. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 20. Kupujúci (objednávateľ) zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 21. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 22. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.
 23. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o dielo okrem prípadov uvedených vyššie aj v prípade omeškania objednávateľa:
  1. so zaplatením ceny za dielo alebo iných dohodnutých nákladov a poplatkov dlhšieho ako 30 kalendárnych dní odo dňa ich splatnosti; alebo
  2. s prevzatím diela po dobu dlhšiu ako 5 kalendárnych dní odo dňa dohodnutého v zmluve alebo dňa, kedy ho zhotoviteľ vyzval na prevzatie diela.

Článok XVI. Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a to predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z.. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. Ak vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Na rozhodovanie akýchkoľvek sporov vzniknutých zo zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
 3. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 4. Orgánom dozoru nad dodržiavaním všeobecne záväzných predpisov na ochranu kupujúceho pri predaji tovaru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI):

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104

fax č.: 02/ 58272 170

webové sídlo: http://www.soi.sk

 1. Ochrana osobných údajov kupujúceho (objednávateľa) je upravená v e-shope predávajúceho (pripojiť link na ochranu osobných údajov)
 2. Predávajúci (zhotoviteľ) si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho (objednávateľa). V prípade zmeny VOP, sa riadi celý proces nákupu tými VOP, ktoré boli platné a účinné v momente odoslania objednávky kupujúcim (objednávateľom) a tieto sú prístupné v e-shope predávajúceho.
 3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
 4. Prílohou týchto VOP je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
 5. Tieto VOP vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.04.2024.
 6. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu, resp. objednávateľovi uzavretím zmluvy.

Montáž a servis klimatizácií a tepelných čerpadiel. Do bytov, do domov a kancelárií.

Pre dohodnutie si bezplatnej obhliadky, nám zavolajte 0905 100 606 NON-STOP

Rady a tipy

Vyberte si vhodnú klimatizáciu do bytu. Aké faktory brať do úvahy?

Vyberte si vhodnú klimatizáciu do bytu. Aké faktory brať do úvahy?

Letné mesiace sú každým rokom horúcejšie. Čoraz viac domácností preto investuje do klimatizácie, ktorá zaručí príjemný chladný int ...

Čítať viac
Príprava klimatizácie na letnú sezónu: Čo by ste mali vedieť?

Príprava klimatizácie na letnú sezónu: Čo by ste mali vedieť?

Letná sezóna sa blíži a s ňou aj vysoké teploty, ktoré vedia ovplyvniť sústredenie, spánok a mnohé ďalšie oblasti nášho života. Ak ...

Čítať viac
Na aký typ strechy umiestniť solárne panely? Poradíme vám

Na aký typ strechy umiestniť solárne panely? Poradíme vám

Dotácie a veľmi dobré podmienky na tvorbu solárnej energie robia z fotovoltaiky zaujímavé riešenie, nad ktorým uvažujú mnohé domác ...

Čítať viac
Prečo je dobré zvážiť pri fotovoltaike investíciu do kvalitnej batérie?

Prečo je dobré zvážiť pri fotovoltaike investíciu do kvalitnej batérie?

Súčasťou fotovoltaiky sú rôzne doplnky a typy príslušenstva. Kým niektoré si pre správny chod zariadenia musíte zaobstarať, iné sú ...

Čítať viac