Čo všetko potrebujete vedieť predtým ako požiadate o dotáciu?

Celoslovenský projekt Zelená domácnostiam II. umožňuje získať príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Tak ako pri mnohých iných projektoch, aj tu dôležité vyplniť žiadosť o poukážku. V najbližších riadkoch vám to všetko objasníme, čo všetko to obnáša.

Aký je postup pri riešení dotácií?

O tom, že téma tepelných čerpadiel a dotácií s nimi spojených, nie je pre každého, vieme, a preto sme sa rozhodli vám celý proces krok po kroku vysvetliť.

1. Oboznámte sa s podmienkami a nevahájte nás osloviť

V prvom rade sa uistite, či vaša domácnost v rodinnom alebo bytovom dome je oprávneným užívateľom podporovaných malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.  Informácie nájdete vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a v osobitných podmienkach, ktoré sú zverejnené k jednotlivým kolám podpory.

2. Zistite, ktorý obnoviteľný zdroj energie je pre vás najvhodnejší

Je potrebné overiť si, ktorý obnoviteľný zdroj energie je vhodný pre vašu domácnosť. Pretože každá z nich má svoje plusy a mínusy a vyžaduje špeciálne podmienky na inštaláciu.

3. Vyberte si zariadenie

Pripravíme vám technické návrhy a cenové ponuky a vy si vyberiete riešenie, ktoré spĺňa vaše požiadavky a finančné možnosti. Práve tieto podklady budú slúžiť pre vyplnenie žiadosti o vydanie poukážky v d’alšom kroku.

4. Uzatvoríme zmluvu

Po vybratí toho správneho obnoviteľného zdroja energie pre vás, spoločne uzatvoríme zmluvu. Poukážka na dotáciu platí 3 mesiace od dátumu vydania. Dovtedy vám zariadenie nainštalujeme a vy môžete požiadať o preplatenie poukážky. Tu vám preplatíme najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky.

5. Vyplníte žiadosť o poukážku

Žiadosť o poukážku sa vypĺňa elektronicky. Žiadosť si môžete stiahnuť tu. Presný postup pri vypĺňaní žiadosti nájdete v informačnom systéme. Neodkladajte jeho prečítanie na poslednú chvíľu. Ak by ste mali akékoľvek otázky k vypĺňaniu žiadosti, kontaktujte dostatočne včas konzultačné centrá alebo našich pracovníkov. Po vyplnení formulára žiadosti v informačnom systéme bude na vašu e-mailovú adresu odoslaná verifikačná správa. V nej bude vložený odkaz, prostredníctvom ktorého je možné potvrdiť záujem o poukážku. Potvrdenie záujmu neodkladajte. Až podľa času, kedy ste záujem potvrdili, bude vaša žiadosť automaticky zaradená do poradia v zásobníku. Zoznamy žiadostí v zásobníkoch sú verejne prístupné. Žiadosti čakajúce v zásobníku je možné do vydania poukážky upravovať po prihlásení sa do informačného systému.

6. Uplatnite si poukážky do 30 dní

Zmluva a poukážka vám bude doručená poštou. Je nutné podpísať obe vyhotovenia zmluvy zástupcom domácnosti. Na vyhotovení zmluvy, ktoré nám odovzdáte a ktoré doručíme SIEA, musí byť podpis zástupcu domácnosti úradne osvedčený. Nezabudnite overiť, kto je oprávnený konať za domácnosť, napríklad v prípade viacerých vlastníkov je potrebné zabezpečiť podpis nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podpisujú zmluvu obaja manželia. Spolu so zmluvou vám budú doručené aj relevantné čestné vyhlásenia o oprávnenosti domácnosti a o splnení kritérií vydania poukážky.

7. Inštalujeme

Inštaláciu podľa vašich požiadaviek zrealizujeme najneskôr do termínu platnosti poukážky. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Lehotu si dohodneme aj zmluvne. Nezabudnite, že v niektorých prípadoch môžu dohodnutý termín ohroziť poveternostné podmienky. A takisto netreba zabúdať, že súčasťou inštalácie sú aj všetky povinné revízie a skúšky. Presvedčte sa, že zariadenie je funkčné a prevádzkyschopné. Budete ho musieť prevádzkovať aspoň dva roky.

8. Odovzdajte nám potrebné dokumenty

Väčšinu administratívy súvisiacej s podporou za vás vybavíme. Odovzdáte nám všetky potrebné dokumenty, no pre každý prípad si vytvorte kópie dokumentov aj pre svoju potrebu. Nám odovzdávate zmluvu o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia vrátane poukážky a relevantné čestné vyhlásenia o oprávnenosti domácnosti a o splnení kritérií na vydanie poukážky a ostatné povinné prílohy. Na exemplári zmluvy, ktorú nám odovzdáte spolu s poukážkou, musí byť úradne osvedčený podpis zástupcu (zástupcov) domácnosti. Na doklade o inštalácii a uvedení zariadenia do prevádzky musí byť pripojený aj podpis domácnosti. Povinné náležitosti dokladu o inštalácii a faktúry sú uvedené  v príslušných usmerneniach pre zhotoviteľov.

9. Požiadame o preplatenie poukážky

My požiadame o preplatenie poukážky do 3 mesiacov od dátumu vydania uvedeného na poukážke. Súčasťou, okrem všetkých povinných príloh, sú podľa nich aj fotografie z inštalácie zariadenia, ktoré my zabezpečíme.

10. Na rad prichádza SIEA

SIEA určí obsah a rozsah faktúry, ktorú po ukončení inštalácie vystavíme domácnosti,  v samostatnom usmernení. Aby bola poukážka preplatená, inštalácia musí byť vykonaná minimálne v rozsahu uvedenom na poukážke. Zariadenie uvedené na poukážke nie je možné zmeniť, nainštalovaný musí byť aspoň taký počet zariadení, ako je uvedený na poukážke. SIEA preplatí poukážku zhotoviteľovi v prípade:

  • ak je žiadosť o preplatenie poukážky úplná
  • ak je suma na poukážke nižšia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA celú sumu uvedenú na poukážke
  • ak je suma na poukážke vyššia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA 50 % celkových oprávnených výdavkov zaokrúhlených na celé číslo smerom nadol